top of page

Norge innfører de strengeste innreisereglene siden mars 2020


For å begrense risikoen for spredning av den betydelig mer smittsomme varianten av koronaviruset, strammer regjeringen kraftig inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. I utgangspunktet vil kun utlendinger som er bosatt i Norge få anledning til å reise inn i Norge.

– Vi har hele tiden gjort innstramminger og lettelser i tråd med hvordan smittesituasjonen har utviklet seg, og når den mer smittsomme varianten av koronaviruset nå sprer seg, ser vi oss nødt til å innføre de strengeste innreiserestriksjonene vi har hatt siden mars i fjor. Vi må begrense antallet tilreisende til Norge så mye som vi kan for en begrenset periode. Jeg forstår at dette vil få store konsekvenser for mange mennesker, men dette er nødvendig for å begrense risikoen for importsmitte, sier statsminister Erna Solberg. Innstrammingene kommer på bakgrunn av anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Endringene trer i kraft ved midnatt, natt til fredag 29. januar 2021. – Vi ser at andre land har gått fra lave smittetall til ukontrollert spredning på få uker, slik som Irland. Konsekvensene for barn og unge, arbeidsplassene og samfunnet er betydelige når man igjen må stenge kraftig ned over lang tid. Takket være vår felles innsats etter jul har den generelle smitten i Norge gått ned, og gitt oss et overtak i møte med den nye varianten av viruset. De i praksis stengte grensene skal hjelpe oss i å beholde det overtaket, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Norge er allerede blant de landene i Europa med strengest regler for innreise, og adgangen til innreise for utlendinger utenfor EØS er allerede svært begrenset. En stor andel av de som nå reiser inn til Norge kommer fra EØS-området. Det er nødvendig å begrense reiser innad i EØS, og dermed legge begrensninger på den frie bevegeligheten, for å oppnå ønsket effekt. De nye innreisereglene kommer i tillegg til et omfattende system ved grensen, med krav om negativ test før ankomst til Norge, registering av formålet med reisen og karantenested, obligatorisk test ved grensen og lovpålagt karantene. – De nye innstrammingene er inngripende og regjeringen vil ta en ny vurdering om to uker. Vi vil ha et godt samarbeid med partene i arbeidslivet for å finne gode løsninger innenfor et strengt regime, og for å kunne justere tiltakene hvis det er nødvendig, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Følgende grupper får ikke lenger adgang til riket:

 • utlendinger bosatt i EØS-området og EØS-borgere bosatt i tredjeland (med mindre de er omfattet av unntak som også gjelder tredjelandsborgere)

 • Familiemedlemmer som ikke er nærmeste familie, både for EØS-borgere og andre. Det vil si at besteforeldre, voksne barn, foreldre til voksne barn og kjærester ikke lenger kan komme på besøk.

 • Utlendinger fra land utenfor EØS som gis oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid eller studier, herunder sesongarbeid, og som student.

 • Utlendinger som skal arbeide med film- eller serieproduksjon eller som forsker som er unntatt krav om oppholdstillatelse.

Det gjøres fremdeles unntak for noen grupper. Bl.a. har følgende grupper adgang til innreise:

 • Utlendinger som er bosatt i Norge

 • Dersom særlige grunner tilsier at utlendingen gis rett til innreise, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn

 • Utlendinger som skal gjennomføre samvær med barn

 • Nære familiemedlemmer til personer som er bosatt i Norge, det vil si ektefelle/registrert partner/samboer, mindreårige barn eller stebarn, foreldre eller steforeldre til mindreårige barn eller stebarn

 • Journalister og annet personell på oppdrag for utenlandsk medieinstitusjon

 • Utlendinger som skal mellomlande på flyplass i Norge (både i internasjonal lufthavntransitt og innad i Schengen)

 • Sjømenn og personell innen luftfart

 • Utlending som gjennomfører gods- og persontransport

 • Utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner

 • Helsepersonell fra Sverige og Finland som jobber i den norske helse- og omsorgstjenestenFor nærmere informasjon se; https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/listeover-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/. Obligatorisk testing, reiseregistrering, karantene, og karantehotell vil fortsett gjelde for de som er unntatt innreiserestriksjonene. For ordens skyld presiseres det at alle norske borgere kan fortsatt reise inn i Norge. Endringene trer i kraft ved midnatt, natt til fredag 29. januar 2021. Utlendinger som har påbegynt en reise til Norge før ikrafttredelse, gis likevel adgang til innreise.


Kilde: Regjeringen

Comments


bottom of page