top of page

Flytte til Thailand 

Går du med store drømmer om og flytte til Thailand? For en kortere periode eller for lengre tid?

Still deg selv noen spørsmål å sjekk ting nøye først, så slipper du problemer i ettertid!

Men før en tar det store steget og flytter til Thailand så bør en tenke seg grundig om atter engang..

Sliter en med alkoholproblemer eller har store psykiske problemer, så er det anbefalt at en rydder opp hjemme før en flytter, for i Thailand snakker ikke helsepersonell ditt språk! Det kan da være vanskelig å få hjelp av fagfolk.   

Når du har tenkt grundig gjennom og sjekket alt, så er det bare og pakke kofferten og sette kursen nedover, men du må huske og melde fra til Skatteetaten og Nav først! 

Melde flytting hos skatteetaten

Flytte fra Norge

Skal du flytte fra Norge til et land utenfor Norden, må du melde fra til Skatteetaten her hjemme.

NB: Bytter du adresse i Thailand så må du huske at dette også skal meldes fra om til folkeregistret i Norge  

Flytting fra Norge til et ikke-nordisk land

 • Du må melde flytting når du skal oppholde deg i utlandet i minst seks måneder. Skatteetaten avgjør om du skal registreres som utvandret i folkeregisteret.

 • Fyll ut skjemaet Flyttemelding og send det til skattekontoret, tidligst 14 dager før du reiser. Legg ved kopi av pass eller annen gyldig legitimasjon. Gyldig legitimasjon er id-kort som inneholder fødselsdato, navn, signatur og bilde.

 • Du får et brev når flyttemeldingen er behandlet. Brevet sendes til den nye adressen din i utlandet.

Hvis du senere får ny adresse i utlandet, må du selv gi melding til Skatteetaten. Dette kan meldes elektronisk, eller du kan sende skjemaet RF 1454 - Melding om ny eller endret postadresse.

Skatteetaten
Nav

Melde flytting hos Nav

 

Uføretrygd og utland

Du kan som regel ta med deg uføretrygden til utlandet. Flytter du til utlandet er det viktig at du setter deg inn i hvordan det påvirker uføretrygden din og retten til helsetjenester i Norge og utlandet.

 1. Midlertidig opphold i utlandet

 2. Bosatt i utlandet

 3. Uføretrygd ved opphold i eller flytting til et EU/EØS-land eller andre land Norge har trygdeavtale med

 4. Trygdeavtaler

 5. Uføretrygd ved opphold i eller flytting til et land Norge ikke har trygdeavtale med

 6. Meld fra om endringer

 7. Utbetalinger

 8. Kontakt NAV

 9. Dekning av helsetjenester

 10. Leveattest

 11. Andre ytelser fra NAV

 

Midlertidig opphold i utlandet

Når du oppholder deg i utlandet kortere enn 12 måneder, er du fortsatt medlem i folketrygden. Du som veksler mellom å være i Norge og i utlandet, må oppholde deg i Norge i minst 6 måneder hvert kalenderår for ikke å miste medlemskapet. Det er den faktiske tiden du oppholder deg i utlandet, uavhengig av hvor du er folkeregistret, som legges til grunn når vi vurderer om du fortsatt er medlem av folketrygden.

Hvis du mottar barnetillegg, er det egne regler for hvor lenge du kan beholde dette når du oppholder deg i utlandet.

Les mer om barnetillegg og krav til bosted

Bosatt i utlandet

Når du skal være i utlandet i mer enn 12 måneder, regnes du som bosatt i utlandet etter folketrygdlovens regler. Det samme gjelder hvis du i 2 eller flere kalenderår etter hverandre skal være i utlandet mer enn 6 måneder i året.

Du er ikke lenger medlem i folketrygden når du regnes som bosatt i utlandet.

Uføretrygd ved opphold i eller flytting til et land Norge ikke har trygdeavtale med

Du kan få med deg uføretrygden fra Norge hvis du har minst 20 års botid i Norge mellom fylte 16 og 67 år. Dette gjelder alle land, også land Norge ikke har avtale med.

Har du mindre enn 20 års botid, regnes bare år med pensjonsgivende inntekt over grunnbeløpet med i beregningen av uføretrygden.

Uføretrygd som er gitt etter unntaksregler kan ikke utbetales hvis du flytter fra Norge.

Dette kan for eksempel gjelde unntak for:

 • flyktninger

 • ung uføre

 • medlemstid

Meld fra om endringer

Når du flytter til utlandet må du:

 • melde fra til NAV

 • melde fra til folkeregisteret

Vi gjør oppmerksom på at du ved flytting til utlandet må kontakte Skatteetaten om reglene for skatteplikt til Norge.

Hvis du mottar uføretrygd og får endringer i familiesituasjon, eller ektefellen eller samboeren din får endringer i inntekten, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

Du må også melde fra til NAV om du flytter tilbake til Norge.

Utbetalinger

Uføretrygden utbetales som vanlig når du bor i utlandet. Du kan sjekke utbetalingsdatoer i tjenesten Dine utbetalinger.

Du kan også sjekke utbetalingene i Din pensjon. Ønsker du å endre konto, kan du gjøre det i Din pensjon.

Kontakt NAV

Før du flytter kan NAV foreta en vurdering av om du har rett til å ta med deg hele eller deler av uføretrygden din til utlandet. Hvis du ønsker en slik vurdering, må du skrive til oss og be om dette i god tid før du flytter.

Hvis du har spørsmål eller skal melde fra om endringer kan du kontakte NAV på 55 55 33 33. Gjelder det vurdering av retten til å ta med deg uføretrygden til utlandet, eller spørsmål om medlemskap i folketrygden og trygdeavtaler, kan du ringe 21 07 37 00.

Dekning av helsetjenester

For å få dekket helsetjenester må man være medlem av folketrygden.

 • Hvis du flytter til et annet nordisk land, får du rettigheter til helsetjenester i det landet du bosetter deg. Du kan da ikke være frivillig medlem i folketrygden.

 • Hvis du flytter til et annet EØS-land, er du ikke lenger medlem i den norske folketrygden. Du kan på visse vilkår likevel få dekket medisinske utgifter.

 • Hvis du flytter til et land utenfor EØS, er du heller ikke medlem av folketrygden. Du kan likevel få dekket medisinske utgifter hvis du har frivillig medlemskap

Hva kan du gjøre for å beholde medlemskapet i folketrygden?

Du kan søke om frivillig medlemskap i folketrygden.

Leveattest

I likhet med de fleste andre land, bruker norske trygdemyndigheter leveattester i kontrollarbeidet med mottakere av pensjon og uføretrygd bosatt i utlandet. Dette kontrolltiltaket reduserer risikoen for feilutbetalinger i forbindelse med dødsfall. De som skal sende inn leveattest, vil motta leveattestskjema og et informasjonsbrev i posten.

Alderspensjon og utland

Du kan som regel ta med deg alderspensjon til utlandet. Flytter du til utlandet er det likevel viktig at du setter deg inn i hvordan det påvirker pensjonen din og retten til helsetjenester i Norge og utlandet.

 1. Ferie og midlertidig opphold i utlandet

 2. Bosatt i utlandet

 3. Alderspensjon ved flytting til et land Norge ikke har avtale med

 4. Meld fra om endringer

 5. Utbetalinger

 6. Dekning av helsetjenester

 7. Hva kan du gjøre for å beholde medlemskapet i folketrygden?

 8. For AFP-pensjonister

 9. Leveattest til pensjonister i utlandet

 10. Andre ytelser fra NAV

Ferie og midlertidig opphold i utlandet

Når du oppholder deg i utlandet kortere enn 12 måneder, er du fortsatt medlem i folketrygden. Du som veksler mellom å være i Norge og i utlandet, må oppholde deg i Norge i minst 6 måneder hvert kalenderår for ikke å miste medlemskapet. Det er den faktiske tiden du oppholder deg i utlandet, uavhengig av hvor du er folkeregistret, som legges til grunn når vi vurderer om du fortsatt er medlem av folketrygden.

Bosatt i utlandet

Når du skal være i utlandet i mer enn 12 måneder, anses du som bosatt i utlandet etter folketrygdlovens regler. Det samme gjelder hvis du i 2 eller flere kalenderår etter hverandre skal være i utlandet mer enn 6 måneder i året.

Du er ikke lenger medlem i folketrygden når du anses som bosatt i utlandet.

Alderspensjon ved flytting til et land Norge ikke har avtale med

Hvis du er bosatt eller bosetter deg i et land som Norge ikke har trygdeavtale med, kan du ta med pensjonen din hvis du oppfyller vilkårene.

Hvis du er født før 1954 (gamle regler):

 • må du ha minst 20 års botid (faktiske perioder du har vært bosatt i Norge).

 • og har tilleggspensjon, men ikke 20 års botid, får du med deg tilleggspensjonen og grunnpensjon for like mange år som du har opptjent pensjonspoeng. Minste pensjonsnivå, særtillegg og pensjonstillegg beregnes på samme måte.

Hvis du er født etter 1963 (nye regler):

 • kan du ta med inntektspensjonen din uten krav knyttet til trygdetid (perioder du har bodd eller arbeidet i Norge).

 • kan du ta med garantipensjonen din hvis du har minst 20 års trygdetid.

Hvis du er født mellom 1954 og 1963 (gamle og nye regler):

Får du med deg pensjonen etter både gamle og nye regler. Den delen som er beregnet etter gammelt regelverk får du med etter de gamle reglene og den delen som er beregnet etter de nye reglene får du med etter de nye reglene.

Uavhengig av når du er født er det begrensninger i retten til å få utbetalt alderspensjon i utlandet for enkelte grupper. Dette gjelder deg som er flyktning eller deg som har pensjon beregnet med ung uføre fordel.

De særlige fordelene i pensjonsberegningen disse gruppene kan ha, er ikke omfattet av retten til å få utbetalt pensjon etter flytting fra Norge.

Meld fra om endringer

Når du flytter til utlandet må du:

 • melde fra til NAV

 • melde fra til folkeregisteret

Vi gjør oppmerksom på at du ved flytting til utlandet må kontakte Skatteetaten om reglene for skatteplikt til Norge.

Hvis du mottar pensjon og får endringer i familiesituasjon, eller ektefellen eller samboeren din får endringer i inntekten, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

Du må også melde fra til NAV om du flytter tilbake til Norge.

Utbetalinger

Pensjonen utbetales som vanlig når du bor i utlandet. Du kan sjekke utbetalingsdatoer i tjenesten Dine utbetalinger.

Du kan også sjekke utbetalingene i Din pensjon. Ønsker du å endre konto, kan du gjøre det i Din pensjon.

Dekning av helsetjenester

Hvis du flytter til et land utenfor EØS, er du heller ikke medlem av folketrygden. Du kan likevel få dekket medisinske utgifter hvis du har frivillig medlemskap. Les mer på helsenorge.no om dekning av medisinske utgifter når du bor i et land utenfor EØS.

Hva kan du gjøre for å beholde medlemskapet i folketrygden?

Du kan søke om frivillig medlemskap i folketrygden. Du får slikt medlemskap hvis du har minst 30 års samlet medlemskap i folketrygden etter fylte 16 år, hvorav minst 10 år umiddelbart før du søker. Selv om du ikke fyller disse vilkårene, kan du etter en særskilt vurdering likevel bli medlem hvis du har vært medlem i minst tre av de siste fem kalenderårene før søknadstidspunktet.

For AFP-pensjonister

Er du AFP-pensjonist og bosetter deg i annet nordisk land får du helserettigheter etter reglene i det landet du bosetter deg i. AFP-pensjonister kan også søke om frivillig medlemskap.

Les mer om:

Leveattest til pensjonister i utlandet

I likhet med de fleste andre land, bruker norske trygdemyndigheter leveattester i kontrollarbeidet med pensjonsmottakere bosatt i utlandet. Dette kontrolltiltaket reduserer risikoen for feilutbetalinger i forbindelse med dødsfall. De som skal sende inn leveattest, vil motta leveattestskjema og et informasjonsbrev i posten.

Andre ytelser fra NAV

Hvis du mottar andre ytelser fra NAV, må du undersøke om du kan ta med deg disse ytelsene til det landet du flytter til.

alderspensjon

NB: Dette er kun ment som en veiledning, "Thaifeber.no" tar ikke ansvar for eventuelle endringer i lovverket. 

bottom of page