top of page

Skatt

Personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge, skal betale skatt på pensjon, uføretrygd og andre uføreytelser som utbetales fra Norge. Skatten er 15 prosent av brutto pensjon/uføreytelse og den som utbetaler pensjonen / uføreytelsen skal trekke skatt.

Kildeskatten på pensjon og uføreytelser omfatter:

 • pensjon fra folketrygden

 • offentlige tjenestepensjoner

 • private tjenestepensjoner

 • andre private pensjoner

 • uføretrygd fra folketrygden

 • uføreytelser fra andre ordninger

Det skal ikke betales kildeskatt på barnepensjon til barn under 17 år.

Det gjelder følgende unntak fra skatteplikten for personer bosatt i Thailand:

 • Personer som kan dokumentere at de er bosatt i Thailand etter skatteavtalen mellom Norge og Thailand, har krav på skattefritak for pensjon, uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra livrenteforsikringer når de kan dokumentere at pensjonen/uføreytelsen er skattlagt i Thailand.

 • Personer som ikke har opptjent pensjonspoeng eller opparbeidet pensjonsbeholdning i den norske folketrygden skal ikke betale skatt av pensjoner og uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger og andre private pensjonsordninger, og krigspensjon.

Skatteavtalen med Thailand

Uføretrygd og andre uføreytelser

For uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra livrenteforsikringer (IPA/IPS) gjelder skatteavtalens regler om pensjon, jfr. artikkel 18 og artikkel 23 nr. 3 e. Personer som har uføretrygd fra folketrygden eller uføreytelser fra en livrenteforsikring (IPA/IPS), skal ikke skattlegges i Norge når ytelsene er skattlagt i Thailand.

Andre uføreytelser er skattepliktige i Norge, jfr. skatteavtalens artikkel 22 nr. 3. Dette gjelder uføreytelser fra offentlige tjenestepensjonsordninger, private tjenestepensjonsordninger og andre private pensjonsordninger (som ikke er livrenter). Om disse ytelsene også skattlegges i Thailand, skal thailandske skattemyndigheter gi fradrag i den thailandske skatten for den skatten som er betalt i Norge.

Pensjon

Etter skatteavtalen mellom Norge og Thailand artikkel 18 skal pensjon bare skattlegges i det landet mottakeren er bosatt. Når norsk pensjon er skattepliktig i Thailand etter denne bestemmelsen, skal Norge unnta pensjonen fra beskatning. Skattefritaket i Norge er imidlertid begrenset til den del av pensjonen som er skattlagt i Thailand.

Det følger av skatteavtalens artikkel 23 nr. 3 e at skattefritaket i Norge bare gjelder den delen av pensjonen som er skattlagt i Thailand. Her står at når det følger av skattereglene i Thailand at det bare er det beløp som er overført til Thailand, som er skattepliktig der, skal skattefritaket i Norge bare gjelder den delen av inntekten som er skattlagt i Thailand. Det fremgår av informasjonen på nettsiden til thailandske skattemyndigheter at personer som er skattemessig bosatt i Thailand bare er skattepliktige i Thailand for inntekter fra utlandet i den utstrekning inntekten faktisk blir overført til Thailand. Dette er også bekreftet av det thailandske finansministeriet.

Det er bare personer som kan dokumentere både:

 • at de er skattepliktige i Thailand som bosatt der etter skatteavtalen og

 • at den norske pensjonen, uføretrygden fra folketrygden og/eller uføreytelsen fra en livrenteforsikring er skattlagt i Thailand

som kan få skattefritak for pensjon/uføreytelse som ifølge skatteavtalen ikke skal skattlegges i Norge. Du må derfor kunne legge frem en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence) fra thailandske skattemyndigheter som uttrykkelig bekrefter at du er skattemessig bosatt i Thailand etter skatteavtalen med Norge. Du må også kunne legge frem et "Income Tax Payment Certificate" fra thailandske skattemyndigheter som bekreftelse på at du har betalt skatt i Thailand.

Dersom du ikke kan dokumentere både at du er bosatt i Thailand etter skatteavtalen og at pensjonen/uføreytelsen fra folketrygden eller en livrenteforsikring er skattlagt i Thailand, kan du ikke få skattefritak. Dersom du dokumenterer at du er bosatt i Thailand etter skatteavtalen og at deler av pensjonen/uføreytelsen fra folketrygden eller en livrenteforsikring er skattlagt i Thailand, vil du kunne få delvis skattefritak.

Skattekort for inntektsåret 2024

Mener du at din pensjon/uføreytelse er helt eller delvis skattefri etter skatteavtalen med Thailand, må du henvende deg til skattekontoret og søke om frikort eller skattekort med lavere trekk enn 15 prosent.

Søker du om frikort/skattekort for 2024 må du:

 • opplyse hvem som utbetaler pensjonen/uføreytelsen

 • legge ved en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence) fra skattemyndighetene i Thailand

 • legge ved en egenerklæring hvor det fremgår:

  1. at du vil oppholde deg i Thailand i minst 180 dager i 2023

  2. hvilket beløp som vil bli oppgitt til beskatning i Thailand i den thailandske skattemeldingen for 2023

Bostedsbekreftelsen (Certificate of Residence) må være utstedt av thailandske skattemyndigheter og bekrefte at du er skattemessig bosatt i Thailand etter skatteavtalen med Norge. Bekreftelsen må være i original og ikke eldre enn seks måneder.

Søknader om skattekort/frikort vil bli behandlet fortløpende. Du får tilsendt skattetrekksmelding. Her får du blant annet informasjon om beregnet trekkprosent/frikort. Er bare en del av pensjonen/uføreytelsen skattefri, får du et skattekort med lavere trekkprosent enn 15 prosent. Du skal ikke levere noe til dem som utbetaler pensjon/uføreytelser. De henter skattekortet/frikortet elektronisk fra Skatteetaten. Skattetrekksmeldingen blir sendt til den adressen som er registrert på deg i folkeregisteret. Er du e-bruker, får du skattetrekksmeldingen i din meldingsboks.

Skattekontoret skriver ut et nytt frikort/skattekort på grunnlag av de opplysningene vi har om din skatteplikt. Har du tidligere fått lavere kildeskatt på pensjon enn 15% trenger du normalt ikke å søke på nytt.

Unntak: Hvis du har d-nummer må dette være aktivt for at du skal ha rett på et skattekort. D-nummeret inaktiveres hvert 5. år. For å aktivere d-nummeret må du sende inn gyldig legitimasjon. Les mer om dette.

Du må søke om nytt skattekort når du:

 • flytter fra Thailand eller du av andre grunner ikke lenger er skattepliktig der.

 • får ny pensjon/uføreytelse fra Norge

 • Dette gjelder også når du får en annen pensjon/uføreytelse fra samme pensjonsutbetaler.

Er hele pensjonen/uføreytelsen skattefri og du får frikort, kan du søke om å få utbetalt trukket skatt. For mer informasjon se tilbakebetaling av trukket kildeskatt på pensjon.

Fastsetting av skatt for inntektsåret 2023

Personer som omfattes av reglene om kildeskatt på pensjon og uføreytelser, vil få tilsendt en skattemelding i mars 2024.

Mener du at hele eller en del av din pensjon/uføreytelse er skattefri i Norge, må du levere skattemeldingen og oppgi hvilket beløp som er skattepliktig i Norge.

Skattekontoret krever at du sender inn en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence) som bekrefter at du var skattemessig bosatt i Thailand etter skatteavtalen med Norge i 2022.

Bostedsbekreftelsen må være utstedt av thailandske skattemyndigheter. Den må være i original og ikke eldre enn seks måneder.

Dokumentasjon for at inntekten er skattlagt i Thailand

Skattekontoret krever også at du sender inn et "Income Tax Payment Certificate" utstedt av thailandske skattemyndigheter som viser hvor stor del av den norske pensjonen/uføreytelsen som er skattlagt i Thailand for 2023.

Det er opplyst av det thailandske finansministeriet at personer som oppholder seg i Thailand i minst 180 dager i et kalenderår er skattepliktige som bosatt i Thailand i det året.

 

Er du skattepliktig som bosatt i Thailand, er du skattepliktig i Thailand for pensjon/uføreytelser som utbetales fra Norge når pensjonen/uføreytelsen overføres til eller mottas i Thailand i løpet av året. Du har plikt til å fylle ut og levere skattemelding (blankett P.N.D. 90 eller P.N.D. 91) til thailandske skattemyndigheter. Har du bare pensjon/uføreytelser skal du fylle ut blankett P.N.D. 91. Du skal levere skattemeldingen og betale skatten i perioden 1. januar til 31. mars. Du får et dokument fra skattemyndighetene som bekrefter at du har betalt skatt, et "Income Tax Payment Certificate".

Det er bare "Income Tax Payment Certificate" som er godkjent som dokumentasjon for at det er betalt skatt av pensjonen/uføreytelsen i Thailand. Dokumentet "Statement of Acknowledgement of Foreign Income" er ikke en bekreftelse på at du har levert skattemeldingen og betalt skatt.

Leverer du ikke skattemeldingen, får du 15 prosent skatt på pensjonen/uføreytelsen ved skatteoppgjøret. Dette gjelder også når du har hatt frikort eller skattekort med lavere trekk enn 15 prosent.

Har du ikke fått skattemeldingen innen 15. april 2024, kan du ta kontakt med Skatteetaten.

Har du ikke opptjent pensjonspoeng eller opparbeidet pensjonsbeholdning og har private pensjoner/uføreytelser eller krigspensjon

Har du ikke opptjent pensjonspoeng eller opparbeidet pensjonsbeholdning i den norske folketrygden, er du ikke skattepliktig i Norge for pensjoner og uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger og andre private pensjonsordninger. Du er heller ikke skattepliktig for krigspensjon.

Hvis dette gjelder deg, kan du søke om nytt skattekort

Reglene om kildeskatt på pensjon og uføreytelser gjelder bare for deg som er skattemessig emigrert fra Norge. Er du fortsatt skattemessig bosatt i Norge etter skatteloven, skal skatten beregnes etter de vanlige reglene. Bestemmelsene i skatteavtalen gjelder for deg også.

Alle henvendelser om kildeskatt på pensjon og uføreytelser skal rettes til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
NO-0134 OSLO

 

Telefon fra utlandet: +47 22 07 70 00
Telefon fra Norge: 800 80 000

E-post: Du kan ikke bruke e-post, send skatteetaten en melding via dette kontaktskjemaet.

Husk å oppgi fødselsnummer eller D-nummer i henvendelser til Skatteetaten.

skatteetaten.png
output-onlinepngtools.png
Skjermbilde 2022-01-08 kl. 16.26.46.png
bottom of page