top of page

Huske leveattesten for 2021

Leveattester til pensjonsmottakere i utlandet

Leveattester for 2021 blir sendt til pensjonsmottakere bosatt i utlandet i begynnelsen av april. Frist for å sende inn leveattesten er 5. juni 2021.


Med ”pensjon” mener vi alderspensjon fra folketrygden, krigspensjon og pensjon fra Statens pensjonskasse. Årets leveattestkontroll omfatter mottakere over 70 år som er registrert bosatt i

  • land utenfor EØS-området, unntatt Chile og Peru

  • EØS-landene Estland, Latvia, Litauen, Romania, Slovakia og Slovenia


Nav purrer hvis man ikke sender leveattest innen svarfristen.

Hvis purringen ikke fører til respons, vil Nav vurdere å stoppe utbetalingen.

Underskrift og bekreftelse på leveattesten

Leveattesten skal underskrives av mottakeren selv. I tillegg skal to vitner (to myndige personer) eller en offentlig myndighet på mottakerens hjemsted bekrefte at mottakeren lever.

NB:

På grunn av begrenset kapasitet ved norske utenriksstasjoner under Korona-pandemien, har Utenriksdepartementet bedt om at man ikke kontakter disse for å få bekreftet leveattesten.


Comments


bottom of page